Choď na obsah Choď na menu
 


Miestny poriadok na rok 2020

 

 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Žilina (ďalej len „SRZ MsO Žilina“) v súlade so zákonom NR SR č.216/2018 Z. z. o rybárstve a odoplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon orybárstve“) a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve (ďalej len „vykonávacia vyhláška“) vydáva na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch užívaných SRZ MsO Žilina, tento Miestny rybársky poriadok (ďalej len „rybársky poriadok“).1.Rybársky poriadok v súlade so zákonom o rybárstve a vykonávacou vyhláškou stanovuje podmienky lovu rýb a ostatné podmienky súvisiace s lovom rýb, v lovných revíroch uvedených v jeho zozname.2.Rybársky poriadok je záväzný:- pre držiteľov Miestnych rybárskych povolení vydaných SRZ MsO Žilina,- pre držiteľov Zväzových rybárskych povolení vydaných Radou SRZ – v rozsahu revírov uvedených v zozname tohto rybárskeho poriadku,- pre držiteľov osobitných povolení vydaných Ministerstvom životného prostredie SR – v rozsahu revírovuvedených v zozname tohto rybárskeho poriadku.3.Lov rýb vrevíroch uvedených v zozname sa riadi podmienkami uvedenými v zákone o rybárstve a jehovykonávacej vyhláške, s výnimkami uvedenými v podmienkach lovu v jednotlivých revíroch, v tomto rybárskom poriadku.4.Lov rýb môže SRZ MsO Žilina upraviť a obmedziť aj nad rozsah tohto rybárskeho priadku, v súlade s kompetenciami danými rybárskym zákonom a jeho vykonávacou vyhláškou (zákaz lovu po nasedení rýb a ďalšie). Predmetné úpravy budú zverejnené na tabuliach označujúcich rybársky revír, alebo na účelových tabuliach v rybárskom revíri a na webovom sídle SRZ MsO Žilina.I.

ZOZNAM LOVNÝCH REVÍROV APODMIENKY LOVU RÝB1.KAPROVÉ VODYPor. č.Revír: názov, číslo, výmera, popis, podmienky lovu

1.Strážov 3-5780-1-1 (15 ha)Ostatná vodná plocha pri obci Strážov. Časť rybárskeho revíru vymedzená medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybársku oblasť (CHRO).Kotvenie odstavených rybárskych člnov je povolené na vyhradených a označených miestach pri závorea pri bráne na konci . Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm2.

VN Košiare 3-5200-1-1 (9,3 ha)Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na potoku Čierňanka pri meste Rajec aplocha priľahlých pozemkov nevyhnutných na výkon rybárskeho práva. Maximálna lovná miera kapra rybničného je70cm. Lov rýb je povolený od 1. júna do 14 marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

3.VN Divinka 3-5000-1-1 (5 ha)Vodná plocha nádrže apriľahlých pozemkov nevyhnutných na výkon rybárskeho práva pri obciDivinka. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm. Lov rýb je povolený od 1. júna do 14.marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky. Parkovanie motorových vozidiel pri výkone rybárskeho práva je upravené v druhej častitohto rybárskeho poriadku.

4.Štrkovisko Brodno 3-4080-1-1 (2 ha)Vodná plocha štrkoviska a plocha priľahlých pozemkov nevyhnutných na výkon rybárskeho práva pri obci Žilina časť Brodno. Revír je zaradený ako „ostatná vodná plocha“ a lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky. Parkovanie motorových vozidiel pri výkone rybárskeho práva je upravené v druhej časti tohto rybárskeho poriadku.

5.Materiálová jama Celulózka 3-2240-1-1 (2 ha)Vodná plocha materiálovej jamy pri Vodnom diele Žilina a plocha priľahlých pozemkov nevyhnutnýchna výkon rybárskeho práva. Z dôvodu účelového využitia revíru platí prísny zákaz vnadeni a akýmkoľvek spôsobom. Revír je zaradený ako „ostatná vodná plocha“ alov rýb je povolený celoročnepri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

6.Lom Nezbud 3-2030-1-1 (1,2 ha)Vodná plocha zatopeného lomu pri obci Nezbudská Lúčka a plocha priľahlých pozemkov nevyhnutných na výkon rybárskeho práva. Revír je zaradený ako „ostatná vodná plocha“ alov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

7.VN Hričov 3-5090-1-1 (470 ha)Vodná plocha nádrže VN Hričov od priehradného telesa po ústie Rajčanky a plocha priľahlýchpozemkov nevyhnutných na výkon rybárskeho práva. Lov rýb je povolený od 1. júna do 14 marca nasledujúceho roka pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky. V areáli firmy DAL (prístav apredaj štrkov) celoročný zákaz lovu rýb. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm8Kysuca č. 1 3-1830-1-1Rieka Kysuca od ústia do Váhu po cestný most Žilina – Považský Chlmec . Lovná miera pstruha potočného 27 cm. Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

9Váh č. 13 3-4620-1-1Čiastkové povodie rieky Váh od ústia Rajčanky, vrátane ústia po prvý stupeň na Rajčanke nad cestným mostom Žilina Strážov, po tabule umiestnené 50 m pod telesom priehradného múru VN Žilina.Lovná miera pstruha potočného je 40cm, pstruha dúhového 30 cm , lipňa tymianového 40 cm asivoňa30 cm. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm, zubáča veľkoústeho 80cm. Lov rýb jepovolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

10Váh č. 14 3-4630-1-1Čiastkové povodie rieky Váh od hranice chránenej rybej oblasti VD Žilina -100 m nad ústím Varínky (napravom brehu) a od vzdutia na rieke Váh (na ľavom brehu) po železničný most Strečno – Vrútky (prvý železničný most proti prúdu rieky).Lovná miera pstruha potočného je 40 cm, pstruha dúhového 30cm , lipňa tymianového 40 cm asivoňa 30 cm. Maximálna lovná miera kapra rybničného je 70cm,zubáča veľkoústeho 80cm Lov rýb je povolený celoročne pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

2.LOSOSOVÉ VODY – LIPŇOVÉPor. čRevír: názov, číslo, popis, podmienky lovu11.Váh č. 15 3-4640-5-1Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno – Vrútky (prvý žel. most proti prúdu rieky)po ústie potoka Hoskora. Lovná miera pstruha potočného je 40cm, pstruha dúhového 30 cm, lipňa tymianového 40 cm asivoňa 30 cm. Úsek rieky od pravostranného prítoku Starohradskéhopotoka v dĺžke cca 500 m v smere toku, je „Chránená rybia oblasť“, v ktorej je zakázaný lovrýb celoročne. Tento úsek je označený tabuľami. Je nutné dodržiavať § 16 zákona č. 543/2002 Z.z.oochrane prírody a krajiny.

12.Rajčianka č. 1 3-3130-5-1Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina - Strážov pocestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most. V úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová je zákaz lovu rýb. Lovná miera pstruha potočného 30 cm, Lipňa tymianového 35cm.Na revíroch pod poradovým číslom 11 a12 je lov rýb je povolený od 1. júna do 31. decembra, pri dodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.3.LOSOSOVÉ VODY – PSTRUHOVÉPor. čRevír: názov, číslo, popis, podmienky lovu

13.Rajčianka č. 2 3-3141-4-1Čiastkové povodie rieky Rajčanka od cestného mosta pod obcou Lietavská Lúčka po pramene.Čierňanka od ústia do Rajčanky pri obci Kľače po pramene mimo VN Košiare, Lesnianka a od ústia doRajčanky po pramene. Úsek rieky od cestného mosta smerom na kúpalisko Laura v RajeckýchTepliciach po železničný most v Rajeckých Tepliciach predstavuje chránenú rybársku oblasť(CHRO).Lovná miera Pstruha Potočného 30cm, Lipňa Timianoveho 35cm. 14.Varínka č.1 a3-4780-4-1Čiastkové povodie rieky Varínka od ústia do vodného diela Žilina po obchodný dom LIDL v Terchovej a od NPR Tiesňavy po pramene. Potoky Struháreň od ústia do Varínky po splav Bukovina, Biely potok od ústia do Varínky po cestný most pri hoteli Jánošík a potok Kúr od ústia do Varínky po pramene. V úseku vyznačenom tabuľami ako NPR Tiesňavy platí zákaz lovu rýb.Lovná miera Pstruha Potočného 30cm, Lipňa Timianoveho 35cm

15.Varínka č.1 b 3-4780-4-4Čiastkové povodie rieky Varínka od obchodného domu LIDL v Terchovej po NPR Tiesňavy.V tomto revíri platí režim „Chyť apusť“.

16.Kuneradský potok 3-1790-4-1Kuneradský potok od prvého cestného mosta nad ústím do Rajčianky vRajeckých Tepliciach popramene.

17.Porubský potok 3-2940-4-1Porubský potok od ústia do Rajčianky vobci Konská po pramene.18.Divina 3-0680-4-1Potok Divina od cestného mosta Žilina – Bytča pri obci Divinka po pramene.

19.Bitarovský potok 3-0170-4-1Bitarovský potok od prvého mostíka nad ústím do Rajčianky po pramene.Na revíroch pod poradovým číslom 13 až19 je lov rýb je povolený od 16 apríla do 30. septembra, pridodržaní individuálnej ochrany rýb podľa vykonávacej vyhlášky.

II.OSTATNÉ PODMIENKY SÚVISIACE SLOVOM RÝB1PRAVIDLÁ VJAZDU A PARKOVANIA MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA RYBÁRSKYCH REVÍROCHNa cestných komunikáciách vrybárskych revíroch a v ich okolí sú vodiči povinní rešpektovať príslušné dopravné značenie – najmä „zákaz vjazdu“ a „zákaz státia“ a „zákaz parkovania“. Parkovanie osôb vykonávajúcich rybárske právo je v rybárskych revíroch a na priľahlých pozemkoch povolené na spevnených plochách ana vyhradených parkoviskách. Parkovanie na zatrávnených plochách mimo vyhradených parkovísk je zakázané s  nižšie uvedenými výnimkami.VN Divinka:Parkovanie je povolené:-Od reštaurácie "Zrub nad jazerom" pri zvodidlách na šírku vozidla po prvý výjazd (cesta okolo rybníka),-Pri bufete - podľa dopravného vyznačenia.-V spodnej časti rybníka (stredová cesta) na spevnených plochách.

Držiteľom ZŤP – S vjazd na zatrávnené pobrežné pozemky povolený, na vyloženie alebo naloženie rybárskeho  náradia. Po vyložení alebo naložení rybárskeho náradia musí vozidlo preparkovať na vyhradené parkovisko.Štrkovisko BrodnoJe zakázané parkovať na ceste ana zatrávnených plochách nad vodnou plochou smerom na futbalové ihrisko,mimo vyhradeného miesta.Vyhradeným miestom na parkovanie je:-Priestor medzi cestou a ihriskom po oboch stranách hospodárskej budovy, parkuje sa kolmo na cestu.-Priestor na okraji prístupovej cesty idúcej rovnobežne so štátnou cestou nad rybníkom na šírku vozidla tak, aby cesta bola prejazdná.

2UPOZORNENIE.

3Rozsah platnosti povolení na rybolovUpozorňujeme, že Rada SRZ na rok 2020 určila rozsah platnosti všetkých povolení, stanovením maximálnehopočtu určených privlastnených rýb na jedno povolenie. Rozsah platnosti je uvedený v každom povolení na rybolov.

4Dodržiavanie čistoty pri love rýb.Upozorňujeme, že v zmysle § 14 ods. 18 vykonávacej vyhlášky nesmie loviaci akýmkoľvek spôsobom znečisťovať miesto lovu a jeho okolie a zároveň zodpovedá za čistotu miesta lovu a jeho okoli